درباره سیلکر

ماموریت هر فرد ایجاد یک ندا است که درونمایه اش برخواسته.

هر فعلی که از ما سر میزند نشان از افکار، نیت ها و ماموریتهای مان دارد.

و تاثیر هر جزء از کارهای ما، در کاری جمعی و گروهی دیده میشود.

این “صرای!” تنها یک فرد است.

حال آنکه ، افکار و ماموریت گروهی، تا چه حد تاثیرگذار تر است. هدف از جمع شدن ما، در ابتدا، “تولید محصولی آرمانی برای هر ایرانی” بود. رفته رفته این هدف، به بینش و ماموریت جمعی ما در سیلکر تبدیل شد.خواستیم افتخار کنیم به آنچه میسازیم، و رنگ دهیم و به عرصه نمایش بگذاریم.

این ماموریت و بینش، روحیه مضاعفی برای مبارزه با چالش ها و هموار کردن این مسیر به ما بخشید. در این مسیر سخت اما شیرین، فراز و فرود های بسیار داشتیم ولی دیدیم که مخاطب ما هم این دیدگاه را پسندید ، با ما ارتباط برقرار کرد و خواسته ی خود را با ما درمیان گذاشت.

بسیار خشنود از انتخاب این ماموریت زیبا، عزممان جزم شد تا با تلاشی افزون تر ، نه تنها لیاقت حضور در دستان شما ، بلکه حضور در دل های شما را داشته باشیم. امیدوارم…

امیدوار به اینکه در این تعامل زیبا ، با هم و درکنار هم، رنگهای قشنگی را در هستی پراکنده کنیم.

 

با سپاس، دکتر ماندانا صبور